Failte oirbh gu Guth nan Siarach

Saturday 29th January 2022: letters to the press 

Please click on the image to the right to read our letter from this week's West Highland Free Press (via our Facebook page) and give us a like or leave a comment.

 

Thank you for all the supportive emails. It's clear that feelings run deep on this critical matter, and there is no question that we can create a shift towards renwewed regional autonomy regarding Gaelic, and so much more that pertains to it, here in the islands.

Over the next couple of weeks we'll be organising some online get-togethers for islanders wishing to see a revival of local democracy. We need as many people as possible to become active participants in our campaigns and planned events for the Spring of 2022 and beyond, so please do join us. You'll be among friends.

 

Become a member or join our supporters list to keep up to date with our plans.  

whfp_edited.jpg

Is e buidheann ùr a th’ ann an Guth nan Siarach, le daoine à bailtean Taobh Siar Leòdhais, aon de na h-àiteachean air a' Ghàidhealtachd far a bheil an t-àireamh as motha de luchd labhairt na Gàidhlig bho thùs. Tha sinn a’ seasamh airson ar còirichean mar shluaigh aig an robh Gàidhlig bho thùs. 

Bidh sinn a’ togail chuspairean bunaiteach anns na seachdainean ri thighinn agus sinn an dùil a bhith a’ conaltradh ri muinntir ar bailtean fhèin, Comhairle nan Eilean Siar, Bòrd na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba. 

Cuiribh ur n-ainm ris an ceangal gu h-ìosal airson ar bileagan naidheachd fhaighinn; ceangalan airson ar iomairtean; òraidean air loidhne; agus stiùireadh air mar a gheibh sibh ballrachd no compàirteachais ann an Guth nan Siarach.

Tha sinn a’ cur fàilte air taic agus càirdeas bho luchd labhairt ùra agus luchd ionnsachaidh, ann an Alba agus thall thairis, agus bho neach sam bith eile a tha ag iarraidh soirbheachais airson Gàidheil nan eilean.

3.JPG
venacular.JPG

Sign Guth nan Siarach's

to Cabinet Secretary for Education & Skills, Shirley-Anne Somerville, MSP

Time to have your say!

You are invited to share your thoughts on Hebridean Gaelic Vernacular Speaker Recognition and Rights via our feedback form. Click Image to add your voice to our feedback to Scottish MSPs ahead of the Parliamentary Debate on 23rd June 2021
Glowing Keyboard

Join the Càirdean on Zoom

Saturday 12th June 2020

Click on image to receive email link to eventbrite page

eventbrite-crowd.jpg

Cuir fios

Thanks for submitting!